Delete Timetable

Deletes a Timetable.

Language
Authorization
URL